Algemene Voorwaarden

pdf Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

a. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Carina Lucassen haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

b. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Carina Lucassen heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Carina Lucassen zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Carina Lucassen.

c. Carina Lucassen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 39093149 levert Carina Lucassen op het gebied van consultancy, trainingen, opleidingen, workshops, online programma’s en lezingen.

d. Derden: in voorkomende gevallen kan Carina Lucassen haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Carina Lucassen kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, als zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

e. Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

Artikel 2. Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod, offertes, opdrachten en werkzaamheden van Carina Lucassen. Het betreft hier o.a. coaching, lezingen, sessies, workshops, online trainingen

b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

c. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

d. Carina Lucassen behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

a. Offertes van Carina Lucassen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Carina Lucassen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Carina Lucassen zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen,
opdrachtsom voor de door Carina Lucassen te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

b. Een samengestelde prijsopgave verplicht Carina Lucassen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

c. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Carina Lucassen, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte ook de opdrachtbevestiging.

d. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Carina Lucassen uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Carina Lucassen, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Carina Lucassen een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht

a. Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Carina Lucassen de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

a. Carina Lucassen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Carina Lucassen niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

a. Alle aanbiedingen van Carina Lucassen hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Carina Lucassen is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Carina Lucassen zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3d. en 4a. van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Carina Lucassen overeengekomen dienstverlening. Als het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever
desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Carina Lucassen verschuldigd.

b. Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Carina Lucassen. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c. De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Carina Lucassen nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Carina Lucassen daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Carina Lucassen op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

d. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carina Lucassen.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

a. In de offerte van Carina Lucassen staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Carina Lucassen voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

b. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 9. Honorarium en betalingsvoorwaarden

a. Het honorarium van Carina Lucassen en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Carina Lucassen steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Carina Lucassen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

b. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

c. Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Carina Lucassen over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Carina Lucassen worden opgeschort, dit zonder dat Carina Lucassen daardoor jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Carina Lucassen in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

d. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Carina Lucassen of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Carina Lucassen te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

e. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Carina Lucassen gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

f. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Carina Lucassen plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Carina Lucassen gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 10. Annulering

a. Als de opdracht, om redenen die niet aan Carina Lucassen toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

a. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

b. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging door klant of Carina Lucassen

a. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

b. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Carina Lucassen desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

c. Carina Lucassen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Carina Lucassen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

a. Carina Lucassen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Carina Lucassen geleverde zaken en/of diensten.

b. Daarnaast is Carina Lucassen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Carina Lucassen rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

a. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Carina Lucassen voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Carina Lucassen. Datzelfde geldt ook voor de door Carina Lucassen uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Carina Lucassen. Op alle door Carina Lucassen ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid/geheimhouding

a. Carina Lucassen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Carina Lucassen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

a. Carina Lucassen behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Carina Lucassen.

b. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

c. Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft Carina Lucassen er naar deze in eerste instantie in onderling overleg met de klant op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.